Turneringer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser for Grimstad Golfklubb 2024

Følgende regler gjelder for Grimstad Golfklubb, med mindre annet er bestemt i bestemmelser for den enkelte turnering. Turneringer avvikles i henhold til siste vedtatte golfregler fra The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, samt vedtatte lokale regler for Grimstad Golfklubb.


For all turneringsvirksomhet gjelder: 

 • Golfreglene og regler for etikette
 • Handicapbestemmelsene
 • Regler for amatørstatus
 • NIFs bestemmelser om doping
 • NIFs formålsparagraf om alkohol

1. Turneringsledelse
Turneringskomiteen utpeker en ansvarlig turneringsledelse til hver turnering. Terminlisten med ansvarlig turneringsledelse er tilgjengelig i GolfBox
Den ansvarlige turneringsleder avgjør alle tvilsspørsmål og tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler. Har det av turneringsledelsen eller turneringskomiteen blitt utpekt en dommer, så avgjør dommeren alle tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler.


2. Påmelding
18 hulls turneringer
Påmelding til klubbens 18 hulls turneringer starter normalt 10 dager før turneringen, og gjøres i Golfbox. Frist for påmelding vil være kl.18:00  2 dager før turneringen. Oppslaget i Golfbox skal inneholde opplysninger om turneringsform, eventuell deltakerbegrensing, turneringsdato og starttidspunkt. Turneringsledelsen kan gjøre unntak for senere påmeldte.

Ved 18-hulls turnering må spillerne registrere seg og betale turneringsavgiften senest 30 minutter før starttiden sin.

9 hulls turneringer
Til klubbens 9-hulls turneringer (og andre spesielle turneringer) er det påmelding i Golfbox. Fristen for påmelding vil være kl. 12:00 dagen før turneringen starter. Startlisten genereres samme dag som påmeldingsfristen. Kiosken åpner senest en time før turneringen starter.


3. Andre bestemmelser i turnering


1) Ved registrering i alle turneringer skal spillerne medbringe et gyldig Golfkort og vise det ved forespørsel.
2) Startkontingent må være betalt før spiller går til start.
3) Greengaffel skal alltid medbringes og benyttes.
4) I klubbturneringer kan gjestespillere delta med tillatelse fra turneringsleder.

5) Turneringsleder bestemmer i hvert tilfelle bruk av golfbil.
6) For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstand ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc., bryter spilleren regel 14-3 uavhengig av hvorvidt slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.
7) Straff for brudd på regel 14-3: Matchspill og slagspill: Diskvalifikasjon4. Avmelding
Avmelding kan gjøres i Golfbox før påmeldingsfristens utløp. Ved senere eller ingen avmelding skal startkontingent betales, hvis ikke oppgitt gyldig grunn kan godtas av turneringsleder.

Avmelding til 18 hulls turneringer skal rettes til ansvarlig turneringsleder, senest 1 time før turneringsstart. Uteblivelse uten grunn og avbrutt turnering uten gyldig melding direkte til turneringsledelsen, medfører skriftlig advarsel ved første forseelse. Ved andre forseelse rapporteres det til hjemmeklubbens styre, som har myndighet til evt. å iverksette irettesettelse eller straff.

5. Avlysning
Gjennomførelse av en turnering krever minst 18 deltakere. Turnering kan også avlyses hvis baneforholdene er slik at spill, vurdert av turneringsledelsen, ikke er mulig, eller at værforholdene er slik at turneringsavvikling ikke er forsvarlig (for eksempel torden). Spilleavbrudd ved en farlig situasjon signaliseres med ett langt støt (lydhorn) – d.v.s spillet stoppes der og da.

Gjenopptagelse av spill signaliseres med 2 korte støt , se også regel 5.7b.            

6. Klasseinndeling
Hvis ikke annet er bestemt for den enkelte turnering, avvikles turneringene med følgende  klasseinndeling for både 9 og 18 hulls turneringer:


1. +8.0 - 9.9 slag golf
2. 10.0 - 22.9 slag golf
3. 23.0 - 35.9 poeng
4. 36.0 - 54.0 poeng

Kl. 1 og 2 spiller netto slagspill – Max hullets par + 5.
Kl. 3 og 4 spiller Stableford.Unntak: Klubbmesterskapet.
I turnering med færre enn 6 deltakere i en klasse, kan den bli slått sammen med annen klasse. Dette bestemmer turneringsleder i den enkelte turnering.Unntak: Klubbmesterskapet.
Spillerens hcp ved påmelding vil ikke være avgjørende for hvilken klasse spilleren blir plassert i. Er spillerens hcp endret seg innen turneringens start, vil spilleren bli satt i korrekt klasse. Spilleren skal i turneringen spille på sitt endrete hcp. I turnering som går over flere dager, er spillerens hcp ved start første turneringsdag gjeldende i hele turneringen. Spillerens hcp blir regulert etter hver hcp tellende turnering av turneringsledelse i Golfbox. Høyeste hcp er 36, d.v.s har du høyere hcp spiller du med 36 i hcp. Ballene skal i utgangspunktet settes sammen med spillere med forskjellig hcp. Dette reguleres av turneringsledelse.

7. Øvelse på banen
På dagen for 18 hulls turnering, er spill på banen før spillerens start, forbudt. Det samme gjelder spill på banen mellom 2 runder, selv om neste runde foregår den påfølgende dag. Overtredelse medfører diskvalifikasjon, jfr. Regel 7 – 1.b.


Dette gjelder ikke for matchspill eller 9 hulls turnering.

8. For sent til start
Hvis en spiller kommer til sitt startsted, klar til å spille, innen 5 minutter etter sin starttid, og det ikke foreligger omstendigheter som berettiger å oppheve diskvalifikasjonsstraffen i samsvar med regel 33-7, er straffen i match: tap av første hullet og i slagspill: 2 slag, i stedet for diskvalifikasjon.
Hvis en spiller kommer til sitt startsted og er klar til å spille fem minutter eller senere etter sin starttid, vil spilleren bli diskvalifisert


9. Telekommunikasjonsmidler
Mobiltlf. og lignende som medtas av spiller eller hans caddie, får ikke avgi lyd under pågående runde. Ved første forseelse gis en advarsel. Straff ved andre forseelse er to straffeslag i slagspill, i match tap av hullet. Straff ved tredje forseelse er diskvalifikasjon.


10. Avgjørelser ved like resultat
Matchspill: En konkurranse som ender med likt resultat, skal spilles videre hull for hull inntil en side vinner et hull. Sudden death skal starte på det hullet hvor konkurransen begynte. I en handicapkonkurranse skal handicapslagene fordeles som i den første runden.
I slagspill: Hvis to eller flere deler førsteplassen i en scratch slagspill konkurransen, skal det spilles en hull for hull play-off (sudden death) for å kåre en vinner. Dette gjelder bare førsteplassen. De øvrige rangeres likt. Hvis to eller flere står likt i en handicap slagspillkonkurranse, skal spiller med lavest spillehandicap gå foran. Hvis fremdeles likt resultat avgjøres rekkefølgen slik: Beste siste 36, 18, 9, 6, 3, og 1 hull etter scorekortets rekkefølge, deretter loddtrekning.


11. Premiering
18 hulls turneringer premieres med 1/3 for juniorklasse og 1/5 for øvrige.
9 hulls turnering premieres med 1/3 for juniorklasse og 1/5 for øvrige, med unntak for Regnskapene.no cup. Størrelsen på premiene reguleres ut fra antall deltagere i de enkelte klassene.

For  Regnskapene.no cup blir en OOM premiering for vår og høst med premiering 1/3 for juniorklasse og 1/5 for øvrige. Premiering for den enkelte turnering utgår.
Gavekortene som utstedes har en gyldighet på ett år etter turneringspremieutdelingen.


12.Klubbmesterskapet:
Det vil bli kåret klubbmester i følgende kategorier:
 • Herrer: 36 hull
 • Damer: 36 hull
 • Junior gutter: 18 hull
 • Junior jenter: 18 hull
 • Senior herrer 50+: 36 hull
 • Senior Damer 50+: 18 hull
 • Eldre Senior Herrer 65+ 18 hull
 • Eldre Senior Damer 65+ 18 hull

Det spilles brutto slagspill. Det betales en turneringsavgift for hver klasse en deltaker deltar i. 


En forutsetting er at det i kategorien må være minimum 3 deltakere.


Det vil bli arrangert en egen turnering for å kåre en Klubbmester i Stableford over 18 hull, høyeste hcp er 36.

13. Juniorturneringer:
1) Caddieforbud i juniorturneringer
I turnering for juniorer gjelder caddieforbud. Det gis normalt ikke dispensasjon. For varig skade/sykdom, kan dispensasjon vurderes. Unntak: I junior lagturnering kan deltakere på samme lag gå caddie for hverandre. Lagkapteinen kan være caddie for spillere på laget.
Straff for brudd på bestemmelsene: Diskvalifikasjon.

2) Motordrevet tralle
I turnering for juniorer gjelder forbud mot bruk av motordrevet tralle. Straff for brudd på bestemmelsene: Diskvalifikasjon.
3) Røyking og snusing
I turnering for juniorer er det forbud for juniorer/caddie å røyke eller å bruke snus under en fastsatt runde. Straff for brudd på bestemmelse: Diskvalifikasjon.


14. Andre turneringer
1) Klubbmesterskap Match
Det avholdes en turnering for å kåre en klubbmester i matchspill.


2) Regnskapene.no Challenge
 • Spilles på torsdager kveld kl. 18:00 eller 17:00 med en vår og en høst OoM
 • Løpende start med startliste. Det er tillatt å spille på dagtid etter avtale med turneringsleder, min 2 turneringsspillere i ballen.
 • Digital registrering av score, som  inkluderer en kontroll utført av spillerne ved ankomst mål. Scorekort skal signeres av spiller og markør og leveres i kiosk eller droppes i postkasse for scorekort. Scorekort som ikke er signert av spiller og markør, eller at navn og medlemsnummer ikke er lesbart, blir diskvalifisert.
 • Avslutningsturnering vår og høst blir med shotgun start kl. 09:00
 • OoM: De 4 beste resultatene i en klasse teller sammenlagt.
 • Tilleggs-OoM brutto slag for klasse 1 og 2 - premie til beste scratch spiller
 • Klassen som spilleren skal spille i, bestemmes av spillerens handicap. Hvis endringer i handicappet har ført til en endring av klassen, kan spilleren velge å fortsette i den klassen som spilleren startet i. Det er spillerens ansvar å melde fra om dette ved påmelding til turneringen (angitt i Golfbox). Når en spiller velger å bytte klasse, følger ikke poengsummen fra den forrige klassen med til den nye klassen
 • Ved lik score i sammendraget (OoM), er det spillerens hcp ved den første turneringen i denne klassen som teller.

3) Seniorgolf
Spilles mandager kl 10. Spilleform er Par Scramble (Texas Scramble med 2 spillere).
Premiering sammenlagt vår, de 4 beste resultatene, og høst, de 4 beste resultatene.
Datoene for turneringa finner du i Terminlista og som oppslag på infotavla på klubbhuset.

4) Damegolfen
Spilles tirsdager kl. 11:00. Sammenlagt premiering i forbindelse med siste turnering vår og høst. Alle må spille på eget hcp, også klubbhandicap.

5) Grimstads Champions Cup (GCC)
Grimstads Champions Cup konseptet er en sammenlagt OoM bestående av seks  innledende 18-hullsturneringer.

1) Grimstads Champion Cup Mulligan
2) Slag turnering
3) Par Scramble turning
4) Grimstad Open
5) KM-Herrer/damer
6) Grimstads Champions Cup Cut


Etter seks spilte turneringer, vil 1/3 av spillerne gå videre til Grimstad Champions Cup – Final.

I finalen vil det bli tildelt ekstra mottatte slag ut i fra plasseringen på Order of Merit:
1: +5 slag
2,3,4: +3 slag
5,6,7: +2 slag
8,9,10: +1 slag

Alle klubbens medlemmer kan delta, men det er en handicapgrense på max 36,0. Hvis noen med høyere handicap ønsker å delta, så spiller de med hcp 36,0. Deltakerne har fullt spillehandicap, og det konkurreres kun i en klasse (nettoklasse).

Spillerne er ikke nødt til å spille alle turneringene. Det er spillerens totale poengsum etter de seks innledende rundene som avgjør videre deltakelse. Poengsystemet er likt det de bruker på PGA-Tour. Eks. Vinner av en 18-hullsturnering får 500 poeng, andreplass får 350 poeng, tredjeplass 250 poeng osv.

Pris: NOK 300,- for deltakelse i GCC, spillerne må betale turneringsavgift som vanlig i de 6 turneringene.Påmelding før første turnering, GCC, i proshoppen i Grimstad GK for deltakelse i cupen. Her må deltakerne betale avgiften. Påmelding til hver turnering gjøres i Golfbox.

6) Andre klubbturneringer
Se oppslag eller Golfbox for nærmere opplysninger.


7) Startavgifter
 • Regnskapene.no Cup: 100,-
 • 18 hulls turneringer: 200,-
 • Klubbmesterskapet 200,- (inkludert stableford klasse) pluss 100,- per klasse en deltar i  
 • Grimstad Open: 200,- 
 • Junior ½ startavgift
 • Kaffe er inkludert så sant det er praktisk mulig. Unntak: KM Match, Grimstad Open og KM.


8) Spilleformer, spilletyper og spillemåter henvises til Reglene 2-3 og 29-33.

15. Forpliktelser
Klubbens turneringer gjennom sesongen må gi tilskudd til klubbens drift, gjennom å levere et overskudd både fra enkeltturneringer og cuper. Kravene under gjelder for alle typer turneringer.
1) Serier som arrangeres (som årets Regnskapene.no Cup) skal levere et overskuddsbidrag til klubben på min 50 % av startkontingenten.
2) Andre enkelt turneringer skal levere et overskuddsbidrag til klubben på min 50 % av startkontingenten. 
3) Sørlandstour og NSG turneringer er ikke medregnet i punkt 1 og 2.
Utover dette må det avklares med turneringsleder og styret.


Turneringsutvalget
Revidert 24/03/2024

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her